Zasady korzystania z BFN

drugs serif;”>I. Biblioteka aktywuje konta biblioteczne dla: pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki UAM.

II. Na podstawie ważnej karty bibliotecznej prawo do korzystania z czytelni

i wypożyczania materiałów bibliotecznych mają:

Rodzaj czytelnikaRodzaj i ilość wypożyczanych materiałówCzas wypożyczeniaPrzedłużenie
Pracownicy naukowi
Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki
Książki - 50 vol.
Materiały av, dublety czasopism - 6 vol.
365 dni
7 dni
2 x 180 dni
---
Doktoranci
Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki
Książki - 30 vol.
Materiały av, dublety czasopism - 6 vol.
180 dni
7 dni
2 x 90 dni
---
Inni pracownicy
Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki
Książki - 20 vol.
Materiały av, dublety czasopism - 6 vol.
60 dni
7 dni
2 x 30 dni
---
Studenci
Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki
------------------
Studenci wielu wydziałów UAM
------------------
Studenci programu Erasmus
na Wydz. Neofilologii
Książki - 20 vol.
Materiały av, dublety czasopism - 6 vol.
60 dni
7 dni
2 x 30 dni
---
Studenci wielu wydziałów
(dwa kierunki na Wydziale Neofilologii i/lub Wydziału Anglistyki)
Książki - 25 vol.
Materiały av, dublety czasopism - 6 vol.
60 dni
7 dni
2 x 30 dni
---
Studenci studiów podyplomowych
Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki
Książki - 20 vol.
Materiały av, dublety czasopism - 6 vol.
60 dni
7 dni
2 x 30 dni
---
Studenci programu Most i innych programów Wydziału Neofilologii i Wydziału AnglistykiKsiążki - 10 vol.
Materiały av, dublety czasopism - 6 vol.
60 dni
7 dni
2 x 30 dni
---
Pracownicy naukowi
pozostałych jednostek UAM
Książki - 10 vol.
Materiały av, dublety czasopism - 4 vol.
60 dni
7 dni
2 x 30 dni
---
Doktoranci
pozostałych jednostek UAM
Książki - 10 vol.
Materiały av, dublety czasopism - 4 vol.
60 dni
7 dni
2 x 30 dni
---
Inni pracownicy
pozostałych jednostek UAM
Książki - 10 vol.
Materiały av, dublety czasopism - 4 vol.
60 dni
7 dni
2 x 30 dni
---
Studenci
pozostałych jednostek UAM
Książki - 10 vol.
Materiały av, dublety czasopism - 4 vol.
60 dni
7 dni
2 x 30 dni
---
Osoby spoza UAM
po opłaceniu kaucji
Książki - 1 vol.7 dni-------

 

III. Do bezpłatnego korzystania na miejscu ze zbiorów BFN uprawnieni są: a) studenci, doktoranci, pracownicy, pracownicy emerytowani wyższych uczelni państwowych spoza UAM oraz uczniowie i nauczyciele szkół państwowych na podstawie aktualnej:
– legitymacji studenckiej,
– legitymacji pracowniczej lub innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie,
– legitymacji szkolnej

b) osoby niezwiązane ze szkołami i uczelniami państwowymi ? raz na pół roku.

IV. Książki z płytą CD lub innym towarzyszącym materiałem bibliotecznym należy wypożyczać i zwracać wyłącznie w wypożyczalni BFN (nie można korzystać z urządzeń do samodzielnego wypożyczania i wrzutni).

V. Korzystanie z zasobów Biblioteki Filologicznej Novum odbywa się głównie samoobsługowo w systemie wolnego dostępu do półek.

VI. Materiały biblioteczne znajdujące się w magazynie zamkniętym zamawia się poprzez czytelne wypełnienie rewersów i złożenie do skrzynki zamówień znajdującej się przed BFN. Realizacja zamówień odbywa się cztery razy dziennie, o godz.: 8.00, 11.00, 13.00, 16.00.
Jednorazowo można złożyć zamówienie na 10 woluminów książek lub 10 roczników czasopism. Biblioteka rezerwuje książki i czasopisma zamówione z magazynu przez okres nie dłuższy niż 7 dni.

VII. Biblioteka nie wypożycza na zewnątrz:
a) druków zwartych wydanych do 1945 r. (z wyjątkiem popularnych wydań, np. lektur),
b) książek oznaczonych ?do korzystania na miejscu? (oznaczonych kolorowym paskiem na grzbiecie),
c) książek rzadkich, szczególnie cennych lub uszkodzonych,
d) czasopism,
e) materiałów audiowizualnych oznaczonych ?do korzystania na miejscu?,
f) wydawnictw encyklopedycznych, słowników.

VIII. Kopiowanie materiałów bibliotecznych BFN możliwe jest wyłącznie na miejscu w systemie samoobsługowym:
? nieodpłatnie na skanerach przy użyciu własnych urządzeń pamięci przenośnej (np. pendrive),
?  odpłatnie na kserokopiarce.

IX. Materiały biblioteczne udostępnia się na zajęcia pracownikom i studentom Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki UAM w wypożyczalni.
Wymienione w niniejszym punkcie materiały należy zwrócić niezwłocznie po zajęciach.
Za nieterminowy zwrot pozycji pobiera się karę według tabeli opłat.

X. Prace licencjackie, magisterskie i doktorskie udostępnia się tylko pracownikom naukowym i doktorantom Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki UAM wyłącznie na miejscu.

XI. Do kopiowania nie udostępnia się:
a) druków zwartych i czasopism wydanych do roku 1945 (z wyjątkiem udostępniania do celów badawczych druków będących w dobrym stanie zachowania, za zgodą kierownika biblioteki),
b) druków będących w złym stanie zachowania bez względu na rok wydania.

 

Comments are closed.